Så hanterar vi dina person­uppgifter

Så hanterar vi dina person­uppgifter

I Sverige och i alla EU-länder gäller dataskyddsförordningen. Förordningen stärker skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag. Länsstyrelsen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. All typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, exempelvis lagra, gallra, sprida och kopiera, är en behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter ska ha laglig grund

Alla behandlingar av personuppgifter måste ha laglig grund. Länsstyrelsen är verksam inom ett stort antal rättsområden, därför är det inte möjligt att beskriva den lagliga grunden för varje enskild behandling på den här webbplatsen. Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig är du välkommen att hör av dig till den Länsstyrelse som är aktuell eller till Länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsorganisation, Nod.

E-postadress: dataskydd@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna är gemensamt ansvariga

Alla 21 Länsstyrelser i landet har en gemensam IT-organisation och i flera avseenden nyttjar vi också gemensamma system. Därför är Länsstyrelserna gemensamt personuppgiftsansvariga när det gäller den nya dataskyddsförordningen. Länsstyrelserna är även gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans med andra myndigheter.

Lagstiftningen kräver en struktur och det ska vara tydligt för den registrerade hur ansvaret är fördelat mellan länsstyrelserna och andra myndigheter. Det vill säga vem som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Länsstyrelsernas dataskyddsombud

Eftersom Länsstyrelserna har likartade uppdrag har myndigheterna valt att ha en gemensam organisation (som kallas Nod) för dataskydd och dataskyddsförordningen. Ett krav i dataskyddsförordningen är att myndigheten ska utse dataskyddsombud och anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Länsstyrelserna har ett ordinarie och ett biträdande dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen, lämna råd och stöd, hjälpa dig som registrerad samt vara kontaktyta mot Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har frågor om eller synpunkter på hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet.

E-postadress: dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se

Vill du veta mer om dataskydd hos Länsstyrelsen?

För mer information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter, besök sidan om dataskydd på lansstyrelsen.se.