Arbete


51% av alla utrikesfödda kvinnor står utanför arbetslivet

Om statistiken: År 2014. Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Hur många står utanför arbetslivet?

Om statistiken:År 2014Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS).Siffrorna ovan avser andelen som inte förvärvsarbetar i åldern 20-64 år. Värmland är en gränsregion till Norge. Gränspendlingen är omfattande och påverkar länets förvärvsarbete. Detta framkommer dock inte i statistiken som presenteras här.

Män är arbetslösa i högre grad än kvinnor

Kvinnor arbetar dock deltid i högre grad än män

Om statistiken:År 2000-2015Källa: Arbetsförmedlingen.Avser öppet arbetslösa i åldern 20-64 år.

Kvinnor arbetar 6 timmar mer i hemmet än män varje vecka

Hur vi använder vår tid är något som SCB undersöker vart tionde år. Skillnaden mellan 2001 och 2011 var bara 11 minuter.

Nästa undersökning sker 2020/2021. Tror du att det har blivit mer jämställt då?

Om statistiken:År 1990/1991, 2000/2001, 2010/2011Källa: SCB, TidsundersökningenAvser hela riket, siffror för Värmland finns ej.

Arbetspendling

Om statistiken:År 2014Källa: SCB samt egen bearbetning Region Värmland.Avser förvärvsarbetande folkbokförda i Värmlands län.